началоstartначало ~ софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я ~ биографияcv/resumeбиография ~ библиотекаlibraryбиблиотека ~ снимкиphotosфотографии ~ детскиkids'детские ~     български/.bg     русский/.ru     english

направи сам | DIY - do it yourself


Къщата е инструмент... за живеене в него (имаше един албум на Питър Гебриъл по въпроса).
Малко неща в един апартамент са употребяеми ей-тъй, за недоразуменията продавани на магазина или изявяващи се като пишман-майстори и велики "фирми" да не говоря. Човек не живее вечно и не може да си позволи подобен "лукс" да си прахосва живота в и с неудобни глупости. Така че повечето неща са направени ръчно. Извинявай че е малко разтурено... ама това е детско жилище, а не музей. То всяко болтче или копче си знае мястото, но не винаги стои там...

The house is an instrument... for living in it (there was some album by Peter Gabriel around this).
Few things in an appartment are usable as is, and i won't talk about the misconceptions sold in the shops or walking as fake wannabe-workmans and great "brands"... One does not live forever and cannot afford wasting his life in and with inconvenient nonsenses. So most things are hand made. Excuse our mess... but this is children's home, not a museum. Well, each bolt or button knows its place, but not always stays there...

Дом является инструментом... чтобы жить в нем (был там альбом Питер Гебриеля по теме).
Мало что можно употреблять в одной квартире вот-так, а об эрундах что продаются в магазине или гуляющих туда-сюда в виде "мастеров" и великих "фирм" я говорить не стану. Человек не живет вечно и не может позволять себе подобний "лукс" тратить свою жизнь в и вместе с неудобными чепухами. Так, болшинство вещей сделани вручное. Извини наш безпорядок... но это детское жилище, а не музей. Каждий винтик и пуговица знают свое место, но не всегда лежат там...шапка и количка  | hat and toy-car
шапка и количка | Варна 2004 hat and toy-car | Varna 2004 шляпа и автомобильчик | Варна 2004


Някога, холът беше _празен. Целия апартамент беше _празен. Първите неща бяха музиката и етажерката с дисковете... и играчките (паркинг става и от етажерка). Хем детска, хем дневна. Пластмасова маса и столове, матрак за диван, акумулираща печка (не вярвам в отоплението чрез бръмчене и духане, пък било и климатик), лавичка за детските дискове, после истински диван, малките тонколони увиснаха на стената на J-образни скоби, друга маса, гимнастически кът, ... и разбира се още лавици и ОЩЕ Играчки.

Once, the hall was _empty. Whole flat was _empty. First things were the music and the shelves full of CDs... and the toys (parking can be made of shelves too). Being at same time a kids room, and a living room. Plastic table and chairs, mattress for a sofa, accumulating brick heater (i dont believe in heating by means of noise and blowing, be it aircond or not), a shelf for kid's CDs, then a real sofa, small soundboxes hung on the wall on J-shaped brackets, another table, gym, ... and of course, more shelves and MORE Toys.

Когда-то, хол был _пустой. Вся квартира была _пустой. Первые вещи были музыка и полки с дисками... и игрушки (паркинг можно сделать и из полки). Комната и детская, и ежедневная. Пластмассовый стол и стулы, матрас для дивана, акумулирующая печь (не верю в отопление шумом и дуением, был там кондиционер или нет), полка для детских дисков, потом настоящий диван, маленькие тонколони полезли на стену на J-образних скоб, другой стол, гимнастический уголок, ... и конечно, еще полок и ЕЩЕ Игрушек.

първи стъпки  | first steps
първи стъпки | Варна 2007 first steps | Varna 2007 первые шаги | Варна 2007гимнастика у дома (в хола): шведска стена (2 дъски + 10 струговани пръчки), въжена стълба (от дръжки за мотика), въже

gym at home (in the hall): sweddish ladder (climbing frame= 2 boards + 10 bars), rope ladder (hoe-handles), rope

гимнастика дома (в холе): шведская стенка (2 доски + 10 стругованных перечней), веревочная лесенка (из ручней для мотыги), канат

Един ден холът стана съвсем детска стая. Появиха се висящо легло, със стълба от преграда на кошара, гардеробче с гъвкави врати от бамбукови рогозки. Долното легло дойде от спалнята, рафтовете с дисковете се преместиха там, музиката отиде под масата, после и бюро се появи, ... нова картография.

One day the hall became entirely kids room. A hanging bed appeared, with ladder from babycot's fence, wardrobie with flexible doors from bamboo-mats. Lower bed came from other room, CD-shelves had to move there, music went under the table, the desk appeared later, ... a new cartography.

Однажды хол стал совсем детской комнатой. Появились висящая кровать с лесенки из забора детской кроватки, гардероб с гибкими воротами из бамбукових ковриков. Кровать снизу пришла из спальны, полки с дисками пошли туда, музыка пошла под стул, потом и парта появилась, ... новая картография.
сгъваемо бюро за ученика: срязана на 3 дъска + (огънати) панти

folding desk for the pupil; cut in 3 board + (bent) hinges

складная парта для ученика: доска срезанная на 3 + (изогнутые) петли


Спалнята... Легло=ракла - толкова място има отдолу и толкова неизползвани неща... После на мястото на кошарата-легло се появи едно малко такова легло-рекла, и етажерка с книжки. Друга кошара дойде и си отиде, и после тези отидоха в детската/хола, а дисковата стена-етажерка се премести тук...

Sleeping room... Bed=chest - so much space underneath, and so many things unused... Then at the place of the babycot-bed appeared a smaller bed-chest, and a bookshelf. Another babycot came and go, and then these went into kids room/hall, and the CD-wall-of-shelves moved here...

Спальня... Кровать=ящик - так много место снизу и столько непользванных вещей... Потом на место детской кроватки появилось маленькая такая кровать-ящик, и полки с книжками. Другая кроватька пришла и ушла, и потом эти пошли в детскую/хол, а "дисковая" стенка-полки перешла сюда...
Кухнята... монитор 19" + тунер AverMedia9 + колонки Филипс = телевизор + качествена музика/радио (по кабел от спалнята) + филмчета (от лаптоп). Усилвателя трябваше да се поправя да не пращи като се включи, и да захранва тунера. Има обикновена неръждаема тръба за закачане на разни неща, тръбна лампа, а и закачалка от амортисьор...

Kitchen... monitor 19" + tuner AverMedia9 + soundboxes Philips = TV + quality music/radio (cable from other room) + films (from laptop). Amplifier needed some rework to avoid noise at switch-on and to power the tuner. And there is plain stainless pipe for hanging stuff, long tube lamp, and also hanger from a shock-absorber...

Кухня... монитор 19" + тунер AverMedia9 + колонки Филипс = телевизор + качественая музыка/радио (кабелем из спальны) + филмики (с лаптопа). Усилитель пришлось поправить чтоб не трещал когда включается, и чтоб питал тунер. Есть и обычная нержаемая труба для вешания разних вещей, длинная лампа, да и вешалка из амортисьора...


цвете на хладилника  | flower on the fridge
цвете на хладилника | Варна 2006 flower on the fridge| Varna 2006 цветок на холодильнике | Варна 2006
изгрев в кухнята        | sunrise in the kitchen
изгрев в кухнята | Варна 2004 sunrise in the kitchen | Varna 2004 рассвет в кухне | Варна 2004Килер.. работилница.. градина.. ами няма. Този "гардероб" и таванския шкаф в коридора, и балконите играят тези роли. Всяко нещо на своето място и всяко място за своето нещо... или всичко навсякъде?

Pantry.. workshop.. garden.. none, no have. This "wardrobe" and the ceiling cabinet in the corridor, and the balconies play these roles. Every thing on its place and every place for its thing... or everything everywhere?

Кладовая.. мастерская.. огород.. вроде нету. негде. Этот "гардероб" и потолочный шкаф в коридоре, и балконы играют роли таких. Каждая штука на своем месте и каждое место под своей штукой... или все везде?

прахосмукачка Целмер (Zelmer) с воден филтър - много добра, грамотно направена машина. Няколко добавки: допълнителен сменяем филтър-тампон - удължава живота с години, и куплунг за моторна четка (оказа се като кабел за касетофон)

vacuum-cleaner Zelmer with water filter - very good, thoughtfuly made machine. Some additions: additional throw-away filter-pad - prolongs life with years, and connector for motorized brush (appeared same as cable from a portable radio)

пылесос Целмер (Zelmer) с водяном фильтром - очень хорошая, грамотно сделанная машина. Несколько добавок: дополнительный сменяемый фильтер-тампон - продолжает жизнь годами, и разъем для моторной щетки (оказался как кабель из магнитоли)

Опаковчиците на вода тука не се научиха че гравитацията е надолу, и кутия+мях с канелка е правилното решение... та ето туба с канелка (от сок).

Water-packers here didn't learn that gravity pulls down, and box+bag with spigot is the right thing... here: bottle with spigot (from juice).

Водо-разливчики так и не научились что гравитация идет вниз, и коробка+сумка с краном есть правильное решение... ну вот: 10л бутылка с краном (из сока).


старо радио = шкаф за обувки - има идеална височина за сядане или подпиране

old radiobox = shoe-cabinet - has ideal height to sit on or step on

старая радиола = шкаф для обувы - идеалная висота для сижения или опирания


Звук... този (работещ) усилвател, от 1988 (2х6 Вт, А210К + операционен предусилвател), последните години беше слушан ежедневно. А това Хитачи беше преправено - главния потенциометър отиде на изхода, за намаляване на вътрешния шум.

Sound... This (working) amplifier, made 1988 (2х6 W, A210K + operational input-amplifier), in last years was playing every day. And this Hitachi has been reengineered - the volume slider went at output of the scheme, to decrease internal noise.

Звук... этот (работающий) усилитель, с 1988 года (2х6 Вт, А210К + операционний предусилитель), в последних лет звучал каждий день. А это Хитачи было переделано - главний потенциометр пошел на выходе, для уменьшения внутренного шума.


Омръзнаха ми сиви капаци (тасове) и колела. И си ги нарисувахме пъстри, "аборигенски" - отне ни половин час с децата. Ама защо не се наканих по-рано..

Надоели серые колеса. И нарисовали шустро, по "аборигенски" - отняло полчаса с детьми. Ну, почему не сделал их раньше..

Got tired of gray wheels. So i painted them colourful, "aboriginal" - took half an hour with the kids. Heh, why didn't i do them earlier..


Дъъълго време се мъчих с един шкаф.. Е, доживях компютърно бюро. Монитора си виси на стойка на стената (VESA разбира се) и се мести насам-натам. Може да си протегнеш краката. Или да се облегнеш яко на удължаемата клавиатурна поставка.

Дооолгое время мучился со шкафом.. Ну, дожил компютерного стола. Монитор висит на стене (конечно VESA) и перемещается туда-сюда. Можно шевелить ногами. И можно сесть на удлиняющейся доски для клавиатуры.

Loooong time tortured myself with a cabinet.. Finally, lived to a computer desk. Monitor hangs on the wall (sure VESA mount) and moves here-there. One can stretch his legs. And even sit on the extending keyboard tray.


Телевизор? Тъй-де, 40" екран. (никой не гледа телевизия, тя е пълна загуба). Но и лъскавата рамка не става за гледане... ами облечи я. Ама и стойките за екрани по магазините са едни... заемат тоолкова място и пари, а нито се навеждат, нито се нагласят... Ето, 2 панти за порта + ъглови подпори/конзоли.

Телевизор? Ну, 40" экран. (никто не смотрит телевидение, оно сплошная потеря). Но и эти блестящие рамки нельзя смотреть... ну оденем. Ну и как повесит екран? Эти в магазинах стоят стооолько денег и места, и ни можно повернут, ни настроить.. Вот, 2 петли для ворот + угловие.

TV? Ah, 40" screen. (noone watches tv, its utter loss). But these glossy frames aren't lookable either... well, dress them. And the TV-hangers on sale are nonsense... So much money and space they take, and can't rotate, can't tilt... There, 2 gate-hinges + angle-supports.

Новият велосипед не може да е в мазето.. и увисна в коридора. Вместо радио-шкафа за обувки..

Новий велосипед - нельзя в сутерен.. ну повись в коридоре. На месте радиоли-для-обуви..

New bycicle can't be in basement... so hung in corridor. Instead of the radio-cabinet-for-shoes..


А бебешка Кошара?.. тоя модел и предния път я преправях, и после продадох, и сега пак. Защо не ги правят удобно-функционални още в завода, толкова е просто, и толкова ново място се отваря.. само един лист фазер и една греда за по-ниска ограда.. е и плъзгачи за килима.

А как там кровать карапуза.. эта модель опять, и опять надо мастерить. Зачем они не сделаны такими удобно-функционально еще на заводе, так просто, а столько место получается.. одного листа ПДЧ и бревно для корочего забора.. ну и лыжи для ковра.

How about a baby-cot?.. this same model again, and i had to remaster it again.. Why not making them such conveniently-functional in the factory.. it's so easy and so much space gets opened... just a sheet of MDF and a lath for shorter fence.. and sliders for the carpet.


Лампи

Лампы

Lamps


'2008-2023 ~ началоstartначало ~ софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я ~ биографияcv/resumeбиография ~ библиотекаlibraryбиблиотека ~ снимкиphotosфотографии ~ детскиkids'детские ~   az()svilendobrev _ com