началоstartначало ~ софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я ~ биографияcv/resumeбиография ~ библиотекаlibraryбиблиотека ~ снимкиphotosфотографии ~ детскиkids'детские ~     български/.bg     русский/.ru     english

Раз­ра­бот­ка на соф­ту­ер - от хо­ра, за хо­ра. Пър­га­во. Development of software - by people, for people. Agile. Раз­ра­бот­ка соф­ту­е­ра - от лю­дей, для лю­дей. Про­вор­но.

За мен соф­ту­е­рът е (ог­ра­ни­чен и за­су­кан) на­чин на об­щу­ва­не, пре­на­ся­не на зна­ние - меж­ду хо­ра­та, във вре­ме­то.

Съ­от­вет­но, пра­ве­не­то на соф­ту­ер е ве­риж­на съв­мес­т­на иг­ра, и всич­ки учас­т­ни­ци са всъщ­ност пре­во­да­чи - а До­ве­ри­е­то е най-важ­но­то свойс­т­во.

Соф­ту­ер се пи­ше от хо­ра и за хо­ра. Иг­но­ри­ра­не­то на то­зи прост факт во­ди до всич­ки въз­мож­ни ло­ши пос­лед­с­т­вия. На хо­ра­та тряб­ва да им е при­ят­но да пра­вят соф­ту­е­ра, И съ­от­вет­но от дру­га­та стра­на - да го пол­з­ват. В из­вес­тен сми­съл две­те стра­ни иг­ра­ят ед­на об­ща иг­ра... Ина­че не се по­лу­ча­ва.

Вся­как­ви­те тех­ни­чес­ки под­роб­нос­ти - ар­хи­тек­ту­ри, ма­ши­ни, ези­ци, ор­га­ни­за­ци­он­ни про­це­си и пр. - са вто­рич­ни еле­мен­ти в пи­са­не­то на соф­ту­ер. Не поз­во­ля­вай­те те да над­де­ля­ват.

To me, software is a (limited and twisted) way of communication, transfer of knowledge - between people, through time.

Respectively, making of software is a chain game of cooperation, where all the participants are actually translators - and Trust is the most important feature.

Software is written by people and for people. Ignoring this simple fact leads to all possible bad consequences. People should feel good when making the software, And respectively on the other side - when using the software. In some sense these two sides play a common game... Otherwise it doesn't happen.

All them technical details - architectures, engines, languages, organisational processes et al - are secondary elements in the writing of software. Do not allow them to prevail.

По мо­е­му, соф­ту­ер есть (ог­ра­ни­ченный и зак­ру­ченный) спо­соб об­ще­ния, пе­ре­но­са зна­ний - меж­ду людмы, че­рез вре­мя.

Со­от­вет­с­т­вен­но, соз­да­ние соф­ту­е­ра - это цеп­ная сов­мес­т­ная иг­ра, где все учас­т­ни­ки всущ­нос­ти пе­ре­вод­чи­ки - а До­ве­рие и есть самый важный еле­мент.

Соф­ту­ер де­ла­ет­ся людь­ми и для лю­дей. Иг­но­ри­ро­ва­ние это­го прос­то­го фак­та ве­дет к всем воз­можным пло­хим пос­лед­с­т­ви­ям. Людьям дол­ж­но быть при­ят­но де­лать соф­ту­ер, И со­от­вет­с­т­вен­но по ту сто­ро­ну - поль­зо­вать его. В ка­ком-то смис­ле обе сто­роны иг­ра­ют в од­ну об­щую иг­ру... Ина­че не по­лу­ча­ет­ся.

Вся­кие там тех­ни­чес­кие под­роб­нос­ти - ар­хи­тек­туры, ма­шины, яз­ы­ки, ор­га­ни­за­ци­он­ние про­цес­си и т.п. - яв­ля­ют­ся вто­рич­н­ы­ми еле­мен­та­ми в пи­са­ни­ем соф­ту­е­ра. Не раз­ре­шай­те им пе­ре­об­ла­дать.

Аз прог­ра­ми­рам, ръ­ко­во­дя, обу­ча­вам, из­мис­лям... ве­че 20 го­ди­ни, на 3 кон­ти­нен­та - из­точ­на и за­пад­на Ев­ро­па, Ав­с­т­ра­лия, Азия - осъ­щес­т­вя­вай­ки про­ек­ти от вся­ка­къв раз­мер и не­въз­мож­ност. Виж­дал съм мно­го кла­ви­а­ту­ри, ези­ци, ар­хи­тек­ту­ри, про­ек­ти, кли­ен­ти, ор­га­ни­за­ции и кул­ту­ри, и съм сре­щал още по-раз­лич­ни от­но­ше­ния. Со­ло и в от­бор, мес­т­на и аут­сор­синг и гло­бал­на раз­ра­бот­ка, CMMi и Пър­га­во, кор­по­ра­тив­но и за кеф, сгло­бя­вай­ки или раз­га­да­вай­ки, тех­ни­чес­ки и чо­веш­ки, дейс­т­ви­тел­но и вир­ту­ал­но... До­на­сяй­ки но­ви идеи и въз­мож­нос­ти на всич­ки ни­ва - мо­де­ли, ези­ци, на­чи­ни, про­дук­ти, кул­ту­ра, ни­ши...

И раз­б­рах, че по-ин­те­рес­на­та и труд­на стра­на на соф­ту­е­ра са хо­ра­та, до­ка­то тех­ни­чес­ка­та част - кол­ко­то и да е слож­на - е ре­ши­ма ня­как­си. Че кол­ко­то и да нап­ред­нем тех­ни­чес­ки, хо­ра­та ще ос­та­нат - на вхо­да (обу­ча­вай­ки) и на из­хо­да (пол­з­вай­ки) - хо­ра­та са те­зи ко­и­то при­чи­ня­ват как­во­то и да е.

И въп­ре­ки че вла­га­ме в соф­ту­ер все по­ве­че зна­ние за зна­ни­е­то, още сме на твър­де при­ми­тив­но ни­во. Мо­же би за­що­то под­хож­да­ме са­мо от­към тех­ни­чес­ка­та стра­на, всъщ­ност пре­от­к­ри­вай­ки ед­но и съ­що не­що по раз­лич­ни на­чи­ни, без да сме осъз­на­ли _как­во_ е то всъщ­ност. Ка­то ево­лю­ци­я­та... (виж Ста­нис­лав Лем, Су­ма тех­но­ло­гии)

I've been programming, leading, teaching, inventing... for 20 years, on 3 continents - east and west Europe, Australia, Asia - making projects of all sizes and levels of impossibility. Seen many keyboards, languages, designs, projects, customers, organisations and cultures, and have met even more different attitudes. Solo and team, local or outsourcing or global development, CMMi or Agile, corporate or for fun, building or reversing, technical or human, real or virtual... Bringing new ideas and possibilities on all levels - models, languages, ways, culture, products, niches...

And I found that the more interesting and difficult side in software are the people, while all the technicals - no matter how complex - are solvable somehow. That regardless of how far we progress technically, the people will remain - on the input (teaching) and the output (using) - it's people that cause anything.

Although we put more and more knowledge about knowledge into software, we're still on a very primitive level. Maybe because we approach only by the technical side, actually reinventing same thing in different ways, without realizing _what_ it actually is. Not unlike the evolution... (see Stanislaw Lem, Summa Technologiae)

Я прог­рам­ми­рую, ру­ко­во­жу, обу­чаю, изоб­ре­таю... уже 20 лет, на 3 кон­ти­нен­тах - вос­точ­ная и за­пад­ная Ев­ро­па, Ав­с­т­ра­лия, Азия - осу­щес­т­в­ляя про­екты вся­ких раз­ме­ров и не­воз­мож­нос­ти. Ви­дел мно­гих кла­ви­а­тур, яз­ы­ков, ар­хи­тек­тур, про­ек­тов, за­каз­чи­ков, ор­га­ни­за­ций и куль­тур, и встре­тил еще бо­лее разных от­но­ше­ний. Со­ло и ко­ман­дой, мес­т­ная и аут­сор­синг и гло­баль­ная раз­ра­бот­ка, CMMi и Про­вор­но, кор­по­ра­тив­но и для удо­воль­с­т­вия, тех­ни­чес­ки и по-че­ло­ве­чес­ки, дейс­т­ви­тель­но и вир­ту­аль­но... При­не­ся нов­ые идеи и воз­мож­нос­ти на всех уров­нях - мо­дел­ли, яз­ы­ки, спо­собы, про­дукты, куль­ту­ра, ни­ши...

И по­нял, что бо­лее ин­те­рес­ная и труд­ная сто­ро­на соф­ту­е­ра - это лю­ди, а тех­ни­чес­кая часть - вся­кой там слож­нос­ти - мож­но как-то ре­шить. Что не­за­ви­си­мо от то­го сколь­ко впе­ред мы уш­ли тех­ни­чес­ки, лю­ди ос­та­нут­ся - у вхо­да (обу­чая) и у выхо­да (упот­реб­ляя) - это они, кто при­чи­ня­ет че­го-ли­бо.

И что хо­тя мы кла­дем в соф­ту­ер все боль­ше зна­ния о зна­нии, мы еще на го­раз­до при­ми­тив­нем уров­не. Мо­жеть быть по­то­му что под­хо­дим толь­ко с тех­ни­чес­кой сто­роны, всущ­нос­ти пе­ре­от­к­р­ы­вая од­но и то­же по раз­но­му, не осоз­нав _что_ оно есть на са­мом де­ле. Как ево­лю­ция... (см. Ста­нис­лав Лем, Сум­ма тех­но­ло­гий)

лап­то­пи по стъл­би­те | laptops on the stairs
от­бо­рът... | 2005, STC, Син­га­пур
the team... | 2005, STC, Singapore
ко­ман­да... | 2005, STC, Син­га­пур

А жи­во­тът е про­мя­на.

And life is change.

А жизнь есть пе­ре­ме­на.

Та, аз пра­вя (соф­ту­ер­ни) про­ек­ти от идеи, хо­ра и соф­ту­ер. Би­ли те въз­мож­ни или не, и без зна­че­ние как­во тряб­ва да се про­ме­ни - соф­ту­е­рът, ор­га­ни­за­ци­я­та, хо­ра­та или аз.

So, i make (software) projects from ideas, people and software. Be it possible or not, and regardless what has to change - software, organisation, people, or me.

Ну, я де­лаю (соф­ту­ер­н­ые) про­екты из идей, лю­дей и соф­та. Были-бы они Воз­мож­н­ы­ми или нет, и не­за­ви­си­мо че­го нуж­но из­ме­нять - соф­ту­ер, ор­га­ни­за­ция, лю­ди или ме­ня.Идеи ..

Ideas ..

Идеи..

 • Coming soon: SOFTWARE SCHOOL Очак­вай­те: УЧИ­ЛИ­ЩЕ ПО СОФ­ТУ­ЕР Ожи­дай­те: ШКО­ЛА СОФ­ТУ­Е­РА

  Пред­с­та­ви си ра­бо­тил­ни­ца-учи­ли­ще за соф­ту­ер, в ко­е­то се обу­ча­ват хо­ра чрез пра­ве­не на про­ек­ти - и об­рат­но­то, се пра­вят про­ек­ти, обу­ча­вай­ки се. То в соф­ту­е­ра ви­на­ги е та­ка ама ни­кой не смее да си приз­нае - "аз знам че ни­що не знам" не се каз­ва лес­но. (виж кни­га­та на Фи­лип Ар­мур в пре­по­ръч­ва­ни­те че­ти­ва).

  Уда­ре­ни­е­то ще е на пра­ве­не­то на *доб­ри* не­ща *бър­зо*: Доб­ри ка­то (ста­тич­но) ка­чес­т­во И ка­то (ди­на­мич­но) лес­но-про­ме­ня­е­ми (съ­що част от бър­зо-то) ; Бър­зо ка­то обо­рот и вре­ме за ре­ак­ция. А то­ва ста­ва чрез умес­т­на упот­ре­ба И изоб­ре­тя­ва­не на ези­ци, ези­ци, ези­ци.. нав­ся­къ­де.

  Та: тър­ся про­ек­ти за пра­ве­не - И хо­ра да се учат..

  Imagine a software house-school where people learn by doing real stuff and do real stuff learning. All software making is actualy learning - just noone wants to admit it - "i do know that i dont know anything" isn't said easy. (see Phillip Armour's book/quotes in the recommended readings).

  The accent will be on doing *good* stuff *fast*: good as (static) quality And (dynamic) easy-changeable (which is also part of the Fast) ; fast as turnaround and time-to-reaction. And this happens by proper usage And inventing of languages, languages, languages.. everywhere.

  so i'm looking for projects to do - and people to teach..

 • Garden of personal notions Гра­ди­на на лич­ни­те по­ня­тия Ого­род личных по­ня­тий
  This should be a System that helps you do "routine" activities like remembering, learning and expressing yourself, about your known things. And translating to and from everything else.
  То­ва тряб­ва да е Сис­те­ма ко­я­то ти по­ма­га да пра­виш "ру­тин­ни" дей­нос­ти ка­то за­пом­ня­не, на­у­ча­ва­не и се­бе­из­ра­зя­ва­не, от­нос­но поз­на­ти­те ти не­ща. И пре­во­да­чи към и от всич­ко дру­го.
  Это дол­ж­но быть Сис­те­ма по­ма­га­ю­щая те­бе де­лать "ру­тин­них" дейс­т­вий как за­по­ми­нать, на­у­чать и се­бев­ы­ра­жать, от­нос­но зна­комых те­бе ве­щей. И пе­ре­вод­чи­ки на и от все­го дру­го­го.
 • my software - dbcook, facer, version-control, hyphenation, Python in bulgarian, and what not мой соф­ту­ер - dbcook, facer, кон­т­рол-на-вер­сии, срич­коп­ре­на­ся­не, Пи­тон на бъл­гар­с­ки, и как­во ли не мой софт - dbcook, facer, кон­т­роль-вер­сий, сло­во-пе­ре­нос, Пи­тон на бол­гар­с­ким, и вся­кое ..

мото-та, от автобиографията ми

motto-s, from my cv/resume

мотто, из автобиографии

 • Намери си приятел да бъде твоите сетива.
 • Не можеш да направиш свестен инструмент/нещо, ако никога не си му бил потребител.
 • Направиш ли нещо да могат да го ползват идиоти, само идиоти ще го ползват.
 • Езиците са твоите инструменти. Ако няма подходящ, направи си!
 • Асоциациите са велико нещо - вярвай на собствения си (интуитивен) нюх.
 • Софтуерът всъщност е за и относно хората, а не за и относно машините.
 • Доверието е същността на правенето на софтуер. Машината има 100% доверие на програмиста... докато на другия край хората изобщо си нямат доверие. Човек трябва да реши къде е в тази редичка - колко доверие и недоверие можеш да понесеш?
 • www-Mрежата прави световното село - така че _всичко_ и всеки е на почти-нулево "разстояние". Но НИКОГА нулево. А понякога човек се нуждае точно от това - леко докосване - или добър ритник...
 • Find a friend to be your senses.
 • One can't make a decent tool/thing if never has been an user of it.
 • If you make something to be usable by idiots, only idiots will use it.
 • Languages are your tools. If no suitable, make it!
 • Association is a great thing - trust your common (intuitional) sense.
 • Software is actually about people, not about machines.
 • Trust is the essence of making software. The machine trusts the programmer 100%... while at the other end people don't trust each other at all. One has to position hirself in this chain - how much trust and distrust you can handle?
 • www-web makes the global village - so _everything_ and everyone is at near-zero "distance". But NEVER zero. And sometimes one needs just that - a warm touch - or good kick...
 • Найди себе друга, который был бы твои ощущения.
 • Не можешь сделать хороший инструмент/чтото, если никогда не был его потребителем.
 • Если сделаешь чтото употребляемое идиотами, только идиоты будут его пользовать.
 • Языки есть твои инструменты. Если нет подходящих, сделай сам!
 • Ассоциация - великая штука. Верь своему собственному (интуитивному) носу.
 • В сущности Софтуер есть для и о людей, а не для и о машин.
 • Доверие является сущностью всего изготовления софтуера. Машина доверяет програмисту на 100%... а на другом полюсе люди вообще не доверяют друг друга. Человек должен найти свое место в этой цепи - сколько доверия и недоверия ты сможеш нести?
 • www-Сеть делает мировую деревню - так что "расстояние" до _всех_ и до _всего_ почти-нулевое. Но НИКОГДА нулевое. А человек иногда нуждается точно в этим - легкое прикосновение - или хороший пинок...

Как­во мис­ля ..

What i think ..

Что я ду­маю ..

 • Опи­са­ние на ме­то­до­ло­ги­я­та в един мой про­ект Description of methodology in one of my projects Опи­са­ние ме­то­до­ло­гии в од­ном из мо­их про­ек­тов

  На­пос­ле­дък мно­го се го­во­ри за Пър­га­ва-ме­то­до­ло­гия и "зло­у­пот­ре­ба" с нея... Ами, "Пър­га­ви­на­та" е ка­то зен-бу­диз­ма (виж в биб­ли­о­те­ка­та). Не е ре­ли­гия, и не е па­на­цея, а на­чин на жи­вот. Не ста­ва въп­рос за до­кар­ва­не на вън­шен вид, ста­ва въп­рос за съ­дър­жа­ни­е­то. Ако не ид­ва от­вът­ре - т.е. се раз­г­леж­да ка­то спи­съ­ци и пра­ви­ла и от­мя­та­не по точ­ки - ня­ма ни­как­ва пол­за. И ня­ма сми­съл да се спаз­ва бук­вал­но - пол­з­вай то­ва ко­е­то те ке­фи. Но имай пред­вид че вед­на­га лъс­ва _всич­ко_дру­го_ ко­е­то не е на­ред.

  Recently there's a lot of talk about Agile methodology and its "misuse"... Well, "Agile" is like zen-buddhism (see in the library). It's not a religion, and not a silver bullet, but a way of life. It's not a facade to keep, it's about contents. If it's not in the heart - i.e. is only taken by lists and rules and checkboxes - there's no use. And there's no point sticking blindly to it - pick whatever makes u tick. But have in mind that it makes _all_other_ deficiencies come to light.

  В пос­лед­нее вре­мя очень мно­го го­во­рит­ся о "Про­вор­ной-ме­то­до­ло­ги­ей" и о "зло­у­пот­реб­ле­ни­ем" с ней... Ну, "Про­вор­ность" как зен-бу­дизм (см. в биб­ли­о­те­ку). Это не ре­ли­гия, и не па­на­цея, а спо­соб жиз­ни. Это не воп­рос внеш­не­го ви­да, а воп­рос о со­дер­жа­ни­ем. Ес­ли не при­хо­дит из­нут­ри - т.е. рассмaтри­ва­ет­ся толь­ко как спис­ки и пра­ви­ла да точ­ки - ни­ка­кой пользы не бу­дет. И не­за­чем при­ме­нять бук­валь­но - бе­ри то что нра­вит­ся. Но имей вви­ду что сра­зу уви­дит­ся _все_дру­гое_ что не ра­бо­та­ет.

 • Пра­ве­не­то на соф­ту­ер ка­то граф във вре­ме/прос­т­ран­с­т­во­то, и ро­ли­те Software process as a graph in time/space, and roles Соф­ту­ерный про­цесс как граф во вре­мя-прос­т­ран­с­т­ве, и ро­ли

  Then come the agile vs waterfall/cmmi wars. IMO, the process of making software has to be viewed as a graph, both in time (when), and space (what and _who_). Different metodologies idealize it to be specific kind of graph, e.g. single multi-point-line, spiral, whatever... and then expect/assume it's the only one, in whole graph. Which is not correct, pieces (person/time/feature) can be of different kind, so all these "wars"... are because of lazyness/reluctance to accept the NO-single-silver-bullet, learn all the ways, and most of all, leave (local-piece-) control to the actual doers.

  Пос­ле, ид­ват вой­ни­те Пър­га­ва ме­то­до­ло­гия с/у Во­до­пад­на/CMMI и пр. Спо­ред мен, про­це­сът на пра­ве­не на соф­ту­ер тряб­ва да се раз­г­леж­да ка­то граф, във вре­ме­то (ко­га) и прос­т­ран­с­т­во­то (как­во, и _кой_). Раз­ни­те ме­то­до­ло­гии го иде­а­ли­зи­рат ка­то спе­ци­фи­чен вид граф, т.е. на­со­чен, еди­нич­на на­чу­пе­на ли­ния, спи­ра­ла и т.н... и пос­ле очак­ват/при­е­мат че то­ва е един­с­т­ве­но­то и е при­ло­жи­мо в/у це­лия граф. Ко­е­то прос­то не е вяр­но, пар­че­та­та (чо­век/вре­ме/де­тайл) мо­же да са от раз­ли­чен вид, тъй че всич­ки­те те­зи "вой­ни"... са са­мо мър­зел/не­же­ла­ние да се при­е­ме че НЯ­МА-един­с­т­вен-сре­бъ­рен-кур­шум, да се на­у­чат всич­ки на­чи­ни, и най-ве­че, да се пре­да­де (мес­т­ния) кон­т­рол на са­ми­те из­вър­ши­те­ли.

  По­том, идут вой­ни Про­вор­ной ме­то­до­ло­гии с/у Во­до­пад­ной/CMMI и т.д. По мо­е­му, про­цес соз­да­ния соф­ту­е­ра на­до рас­смат­ри­вать как граф, во вре­ме­ни (ког­да) и в прос­т­ран­с­т­ве (что, и _кто_). Раз­н­ые ме­то­до­ло­гии иде­а­ли­зи­ру­ют его как спе­ци­фичный вид граф, т.е. ори­ен­ти­ро­ванный, од­на ло­ман­ная ли­ния, спи­раль и т.д... и по­том ждут/при­ни­ма­ют что это один­с­т­венный спо­соб и при­ло­жим он по все­му гра­фу. Что прос­то не вер­но, от­дель­н­ые кус­ки (че­ло­век/вре­мя/де­тайль) мо­гут быть раз­н­ы­ми ви­да­ми. Так что все эты "вой­ни"... толь­ко лень/не­же­ла­ние при­нять что НЕТ-один­с­т­вен­ной-се­реб­ря­ной-пу­ли, выу­чить все спо­собы, и тем-бо­лее, пе­ре­дать (местный) кон­т­роль са­мим со­вер­ши­те­лям.

 • Кри­за? Как­ва кри­за? или ефи­кас­но­то пра­ве­не на ефек­ти­вен соф­ту­ер Crisis? What crisis? or the efficient making of effective software Кри­зис? Ка­кой кри­зис? или еф­фи­кас­но де­лать еф­фек­тивный соф­ту­ер
 • Аут­сор­синг, иш­ле­ме, гло­бал­на раз­ра­бот­ка на соф­ту­ер - из­на­ся­не и раз­п­ре­де­ля­не на ра­бо­та, ге­ог­раф­с­ки или не... пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва на об­щу­ва­не­то Outsourcing, offshoring, global software development - taking out and distributing work, geographically or not... challenges of communication Аут­сор­синг, оф­шо­ринг, гло­бал­ная раз­ра­бот­ка соф­та - выно­сить и рас­п­ре­де­лять ра­бо­ту, ге­ог­раф­с­ки или нет... пре­диз­ви­ка­тель­с­т­ва об­ще­ния
 • изис­к­ва­ния, ана­лиз, спе­ци­фи­ка­ция... най-важ­на­та връз­ка, без ко­я­то не мо­же. requirements, analysis, specification... the most important link that can not be missing. тре­бо­ва­ния, ана­лиз, спе­ци­фи­ка­ция... са­мое важ­ное зве­но, без ко­то­ро­го нель­зя.

  А ос­нов­ни­те ин­с­т­ру­мен­ти в пра­ве­не­то на соф­ту­ер са... пра­вил­ни­те въп­ро­си. Би­ли те 3-те ни­ва в слу­чай на упот­ре­ба (use-case: за­що-как­во-как), или ви­да прог­ра­ми­ра­не - про­це­дур­но (как), фун­к­ци­о­нал­но (как­во), при­чи­но-след­с­т­ве­но (за­що), обек­т­но (кой) ... или прос­то­то съм­ня­ва­що се "Да­ли тряб­ва".

  And main tools in software making are... the right questions. Were they the 3 levels in a use-case (why-what-how), or the kind of programming - procedural (how), functional (what), reason-goal (why), object-oriented (who) ... or the simple doubting "Whether it should".

  А ос­нов­н­ые ин­с­т­ру­менты в соз­да­нии соф­ту­е­ра это... пра­виль­н­ые воп­росы. Были бы они 3 уров­ня в слу­чае поль­зо­ва­ния (use-case: по­че­му-что-как), или вид прог­рам­ми­ро­ва­ния - про­це­дур­ное (как), фун­к­ци­о­нал­ное (что), при­чи­но-след­с­т­ве­ное (по­че­му), обек­т­ное (кто) ... или прос­тое сом­не­ва­ю­ще­е­ся "Да-на­до-ли".

  I keep six honest serving-men
  (They taught me all I knew);
  Their names are What and Why and When
  And How and Where and Who.
  Слу­ги аз имам шест на брой
  от стран­но ес­тес­т­во.
  На­ри­чат се: За­що, Как, Кой,
  Ко­га, Къ­де, Как­во.
  Есть у ме­ня шес­тер­ка слуг,
  Про­ворных, удалых.
  Зо­вут их: Как и По­че­му,
  Кто, Что, Ког­да и Где.

  Доб­ре е да мо­жеш да си (из­би­ра­тел­но) глу­пав.

  One should be able to be (selectively) stupid.

  Хо­ро­шо чтоб мог быть (выби­ра­тель­но) глупым.

 • тес­т­ва­не­то - не­що­то, без ко­е­то не тряб­ва (всъщ­ност ви­на­ги го има... край­ни­ят пот­ре­би­тел) testing - the thing that should not be missing (actually it's always there... the end-user) тес­ти­ро­ва­ние - шту­ка, без ко­то­рой не на­до (всущ­нос­ти ее всег­да есть - ко­неч­ний поль­зо­ва­тель)If you want to do a
  certain thing
  You first have to be a
   certain person.
Once you have become
  that certain person
  you will not care any more
   about doing that certain thing.

       - Dogen

Ако ис­каш да нап­ра­виш
  оп­ре­де­ле­но не­що
  Ти пър­во тряб­ва да ста­неш
   оп­ре­де­лен чо­век.
Вед­нъж ка­то ста­неш
  то­зи оп­ре­де­лен чо­век
  ня­ма да те е гри­жа ве­че
   за пра­ве­не­то на
    оно­ва оп­ре­де­ле­но не­що.

       - До­ген

Ес­ли хо­чеш сде­лать
  че­го-то оп­ре­де­лен­но­го
  Те­бе на­до спервым стать
   оп­ре­де­ленным че­ло­ве­ком.
Ког­да уже бу­дешь
  этим оп­ре­де­ленным че­ло­ве­ком
  ты боль­ше не бу­дешь
   за­бо­тить­ся де­лать
    то­го оп­ре­де­лен­но­го че­го-то.

       - До­ген

Recommended readings Препоръчвам за четене Рекомендую для чтения

Ето някои неща за софтуера, които препоръчвам като основополагащи:

Here some things about software, which i recommend as fundamental:

Вот некоторые вещи о софтуере, которых я рекомендую как основополагающие:
и да ци­ти­рам ед­на ба­ба Зла­та от с.Слад­ка Во­да, под­х­вър­ли­ла вед­нъж пътьом:

„Ами тъй-то, ед­но не­що кат’ са нап­рай, и ста­ва“

... (Лао Дзъ – ря­па да яде..)

Ти кол­ко не­ща си *нап­ра­вил*? Ама на­ис­ти­на?

и про­ци­ти­рую од­ну ба­бу­лю, Зла­та из д.Слад­ка Во­да, од­нажды ска­за­ла про­хо­дя ми­мо:

„Ами так-оно, од­на вещь, ког­да сде­ла­на, и по­лу­ча­ет­ся“

... (что ей Лао Цзы..)

Сколь­ко ве­щей ты *сде­лал*? Вправ­де?

And citing one granny Zlata from Sladka Voda village, who said once passing by:

„And thus it is, one thing, when done, and happens“

... (there goes Lao Tse..)

How many things you have *done*? But really?


Това е, правене на софтуер: консултант - съветник - методолог - архитект - водач - ръководство - обучение - проучване - анализ - оценка - изисквания - проектиране - разработка - тестване - аутсорсинг - пъргав отбор ... или с една дума: програмиране.

That's it, making software: consultant - advisor - coach - methodology - architecture - leadership - management - teaching - investigation - analysis - estimation - requirements - design - development - testing - outsourcing - agile team ... or in one word: programming.

То и есть, создание софтуерa: консультант - советник - методолог - архитект - руководство - обучение - исследование - оценка - требования - проектирование - разработка - тестирование - оутсорсинг - проворная команда ... или одним словом: програмирование.

 

а ти как я караш?

and how're u doing?

а ты как поживаешь?


виж, жито   | see, grains
виж, жито | някъде в бг 2005 see, grains | somewhere in bg 2005 смотри, жито | гдето в бг 2005


аз се ог­леж­дам на­о­ко­ло. Mоже да е бли­зо или на­да­ле­че (ге­ог­раф­с­ки­те и кул­тур­ни­те раз­с­то­я­ния са мал­ко раз­лич­ни по­ня­тия... бил съм и в две­те). Мо­же да е крат­кос­роч­но или дъл­гос­роч­но... важ­но е бъ­де­ще­то. Мо­же са­мос­то­я­тел­но, или част от не­що..

i'm looking around. May be near or far away; (the geographical and cultural distances are little bit different notions... i've been both). May be shortterm or longterm... important is future. May be independent, or part of something..

я гля­жу вок­руг. Mожет близ­ко, а мо­жет да­ле­ко (ге­ог­раф­с­кие и кул­тур­н­ые рас­сто­я­ния ве­щи раз­н­ые... бывал и ту­да и сю­да). Мож­но на ко­рот­кий или длин­ний срок... важ­но бу­ду­щее. Мо­жет са­мос­то­я­тель­но, или часть че­го-то..

рел­си око­ло Бъ­ра  | rails near Burra
рел­си око­ло Бъ­ра | Ав­с­т­ра­лия 2002 rails near Burra | Australia 2002 рель­си воз­ле Бър­ра | Ав­с­т­ра­лия 2002

Ама да е ин­те­рес­но.

Should be interesting.

Ну чтоб было ин­те­рес­но.


круш­ка в пя­съ­ка  | bulb in the sand
круш­ка в пя­съ­ка | Кра­пец 2005 bulb in the sand | Krapetz 2005 лам­па в пес­ке | Кра­пец 2005


Ако би­ог­ра­фи­я­та и на­о­ко­ло не пас­ва, мо­га съ­що да гот­вя и да пус­кам пе­рал­ня­та. И да ка­жа да­ли си­ре­не­то при­ли­ча на то­ва от пред­на­та сед­ми­ца. И че тая ци­гул­ка е твър­да и не за­пъл­ва пе­сен­та. И че шриф­тът е съв­сем дър­вар­с­ки и не е за неж­ни не­ща... Абе и дру­ги ра­бо­ти.

If the biography and around does not match, i can also cook and turn on the washing machine. And tell whether cheese tastes like the one from last week. And the violin sounds hard and does not fill the song. And the font is rather lumbery and not for tender stuff... Ah, and other things.

Ес­ли би­ог­ра­фия да вок­руг не го­дит­ся, мо­гу так­же го­то­вить пи­щу и за­пус­кать сти­раль­ную ма­ши­ну. И ска­зать по­хож ли тот сыр на то­го с прош­лой не­де­ли. И что та скрип­ка зву­чит твер­до­ва­то и не за­пол­ня­ет пес­ню. И шрифт тот де­ре­вян­ний и не го­дит­ся для нежных ве­щей... Ну вро­де и кое-что дру­гое.


писалка на тефтер | ballpen on notebook

Детски нещаKids' thingsДетские вещи
книжкиbooksкнижки
творения:легоcreations:legoтворения:лего

БиблиотекаLibraryБиблиотека
снимкиphotosфотографии
хайкуhaikuхайку
Коджа кая 2019Kodzha kaia 2019Коджа кая 2019
направи самdo it yourselfсделай сам

софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я
биоcvбио

'2008-2019 ~ началоstartначало ~ софтуерът-и-азsoftware-and-iсофтуер-и-я ~ биографияcv/resumeбиография ~ библиотекаlibraryбиблиотека ~ снимкиphotosфотографии ~ детскиkids'детские ~   az()svilendobrev _ com